Izveidots Latvijā aizstāvēto doktoru saraksts

Aizstāvot promocijas darba tēmu, jāņem vērā, ka darbam ir jābūt oriģinālam un ar jaunām atziņām (2 punkts  http://www.likumi.lv/doc.php?id=124787).
Lai palīdzētu nākošiem zinātniskā grāda ieguvējiem saprast tēmu loku par ko jau ir tikuši aizstāvēti darbi, DrClub ir izveidojis apkopojoša satura tabulas kalendārā gada griezumā.
Bez maksas šāda tabula ir pieejama četru gadu griezumā (2011-2008).
Tā kā DrClub nav valsts iestāde un datu apkopošana prasa lielu resursu ieguldījumu, piedāvā iegādāties citu gadu doktora grādu ieguvēju tabulas, kas palīdzēs saprast, vai par jūsu interesējošo tēmu jau nav rakstījusi kāda cita persona.
Lai noteiktu jūsu ieinteresēto datu izmaksu apjomu lūdzu rakstīt e-pastu.