Izveidota LU Aspirantu un doktorantu (1945-2005) tabula

Tabulas izveidē par pamatu ņemts sekojošs darbs:

Latvijas Universitātes Aspiranti un doktoranti I daļa (1945-2005) [sast.: Vija Medne] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 206 lpp.

Kopējais ierakstu skaits: 1367

Izdevuma dati ir salīdzināti ar citiem informācijas avotiem:

* Zinātnes Vēstnesis - vai izdevumā minētās personas aizstāvēšanās sludinājums ir publicēts šajā izdevumā (1998-2005)
 
 * Latvijas Universitātē izstrādātās vai aizstāvētās disertācijas (1996-2005) : bibliogrāfiskais rādītājs / [sast.: Diāna Paukšēna, Ilga Rampāne] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 195 lpp.

Šajā izdevumā, kas apskata vienādu laika periodu (1996-2005) ir minētas par 208 personām vairāk kā jaunākā izdotā darbā.

Tabulas ierakstu Paraugs

Pilnu tabulas versiju ir iespēja iegādāties pārskaitos 20Ls uz DrClub bankas kontu. Piezīmēs miniet: LU45-05 un jūsu e-pasta adresi. Tabula tiks nosūtīta 2 darba dienu laikā.