RSU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atsauksmes

“Studijas doktorantūrā ir devušas iespēju atrasties ceļā – priekšā saskatot mērķi. Kaut arī šis ceļš brīžiem nav viegls, tas ir aizraujošs un interesants, atklājot, cik daudz neizprotama un pretrunīga sevī slēpj cilvēka smadzenes – manas izpētes objekts. Prieku dod kopības sajūta ar ceļabiedriem, kuri meklē atbildes uz “kāpēc?” ne tikai šeit, Latvijā, bet arī pasaules laboratorijās. Šie ceļabiedri ir, manuprāt, mans lielākais ieguvums studiju laikā – gan tie, kurus jau pazinu, gan tie, kurus iepazīstu, atrodoties ceļā.
Dalība ESF projektā ir lieliska iespēja motivēt sevi neapstāties, pirms sasniegts galamērķis. Ticu, ka aiz šīs virsotnes pavērsies jauni apvāršņi un jauni izaicinājumi.”
Sandra Skuja,
doktora studiju programmas “Medicīna” zinātniskā grāda pretendente

“Pirms trim gadiem bija iespēja iestāties doktora studiju programmā “Medicīna” jeb vienkāršāk doktorantūrā, ko uzskatīju par lielu izaicinājumu un izmantoju nekavējoties. Doktorantūra dod ne tikai iespēju iedziļināties kādā pašu interesējošā medicīnas jomas problēmā daudz pamatīgāk, nekā strādājot ikdienas darbā, bet arī piedāvā meklēt risinā­jumus problēmas novēršanai. Neskatoties uz to, ka pētnieciskais darbs prasa ļoti lielu darba laiku, disciplīnu, rūpīgumu, ir patīkami, ka iegūtie rezultāti var reāli palīdzēt ikdienas medicīnā daudziem cilvēkiem – gan pacientiem, gan ārstiem.
Doktorantūras laikā ir jāapmeklē obligātās un brīvās izvēles lekcijas, praktiskās nodarbības, kurās doktoranti apgūst mācību vielu par pētniecību – sākot ar pareizu pētījuma modeļa izvēli un beidzot ar iegūto rezultātu pasniegšanu. Šīs teorētiskās zināšanās ļoti noder praktiski, piemēram, savā pētījumā iegūto datu kvalitatīvai pasniegšanai gan starptautiski citējamos medicīnas izdevumos, gan dažādās konferencēs un kongresos. Apmeklējot vietējā un starptautiskā mēroga konferences un kongresus, ir iespēja satikt kolēģus pētniekus, rast jaunus kontaktus, apmainīties domām un viedokļiem par aktuālām tēmām.
Zinātniskais grāds ir kā viena atslēga, ar kuru iespējams atvērt vairākas durvis gan akadēmiskajā vidē, gan praktiskajā darbā. Pašam tikai šī atslēga ir jāizkaļ.”
Arnis Āboliņš,
titula “Gada doktorants 2012” ieguvējs,
doktora studiju programmas “Medicīna” zinātniskā grāda pretendents


“Doktora grāds ir svarīgs ne tikai karjeras attīstībai, bet arī personīgajai izaugsmei. Doktorantūra ir jaunā zinātnieka skola. Studijas pilnveido topošā zinātnieka prasmes veikt kvalitatīvus pētījumus. Izstrādājot promocijas darbu, doktorants iemācās analizēt citu zinātnieku pētījumus un savus iegūtos rezultātus, meklēt jaunas idejas, apstiprināt savas teorijas un pierādīt tās citiem. Lai dalītos ar saviem rezultātiem (atklājumiem), atrastu domubiedrus un popularizētu savas idejas zinātniskajā sabiedrībā, jāpiedalās konferencēs. Lai iegūtu jaunas iemaņas un idejas savu teoriju apstiprināšanai, jāapmeklē specializētie kursi. Katrs jauns atklājums sagādās Jums prieku, stiprinās pārliecību par savām idejām un dos reizēm tik nepieciešamo stimulu, lai turpinātu pētīt, meklēt un atklāt pasaulē kaut ko jaunu.”
Marina Makrecka,
doktora studiju programmas “Farmācija” 2. studiju gada doktorante


“Darbs pētniecības jomā noteica nepieciešamību padziļināt zināšanas, tādēļ studijas doktora studiju programmā “Socioloģija” bija likumsakarīga izvēle. Augstskolas izvēli savukārt noteica mana specializēšanās medicīnas un veselības un slimības socioloģijas jomā. Tas, ka Latvijā šī joma nav sevišķi plaša, dod iespēju piedalīties un veicināt tās attīstību, bet vienlaikus saistās ar zināmām grūtībām – plaša sadarbības partneru loka trūkumu.
Paredzu, ka, neraugoties uz to, ka mūsu valsts ir samērā neliela, pētījumu nozīme medicīnas un veselības un slimības socioloģijas jomā noteikti pieaugs, jo, pētot slimības izpausmes un rašanās iemeslus, arvien vairāk kļūst skaidrs, ka tos nevar izskaidrot vienīgi ar biomedicīniskā modeļa palīdzību, bet jāraugās arī uz psiholoģiskajiem un sociālajiem cēloņiem. Notiek pāreja no pacienta un ārsta attiecību modeļa, kurā pacients bija pasīvs norādījumu izpildītājs, uz pacienta, ārsta un farmaceita sadarbības modeli. Indivīds izvirzās centrā, un to apliecina gan veselības politikas veidošanas dokumenti, gan arī augošais pacientu interešu pārstāvju skaits.
Studijas RSU doktorantūrā vērtēju atzinīgi un uzskatu, ka lielākie ieguvumi ir bijuši pieredzes apmaiņa, iegūtās zināšanas, kā arī studiju laikā izveidojusies sadarbība gan ar kolēģiem, gan arī mācībspēkiem. Pēc doktorantūras studiju beigšanas plānoju turpināt darbu akadēmiskajā vidē un pētniecības jomā, tādēļ ceru, ka iegūtajām zināšanām un nodibinātajiem kontaktiem būs ievērojama nozīme manas karjeras attīstībā.”
Ieva Salmane-Kuļikovska,
doktora studiju programmas “Socioloģija” zinātniskā grāda pretendente


“Katra cilvēka dzīvē ir svarīgi izraudzīties atbilstīgus dzīves mērķus un spēt tos sasniegt, tādējādi gūstot gandarījumu par paveikto un izjūtot personības harmonisko piepildījumu. Tomēr, izraugoties mērķi – darbošanos jurista profesijā –, ir jāsaprot, ka tiesību dinamiskās dabas dēļ jurista profesijā nav iespējams apstāties pie sasniegtā, jo tiesību zinātnē un praksē nevar sasniegt profesionalitātes pilnību. Šeit ir iespējama tikai attīstība – nepārtraukta virzība uz augstvērtīgākiem profesionālās darbības sasniegumiem, kas vienlaikus arī rada iekšēju stimulu nemitīgi atrasties pilnveides procesā, paaugstināt savu profesionalitāti un celt profesionālo kvalifikāciju.
Galvenā motivācija studiju uzsākšanai Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūrā bija saistīta ar vēlmi apliecināt sevi jaunā kvalitātē – augstākā profesionālo zināšanu un prasmju līmenī, vienlaikus sekmējot jurista amata pienākumu kvalitatīvāku izpildi ikdienā, tādējādi veicinot personības attīstību. Izvēli par labu Rīgas Stradiņa universitātei galvenokārt noteica nozaru speciālistu un kolēģu ieteikumi, kā arī apziņa par iespējām studēt pie atzītiem Latvijas speciālistiem.
Jau uzsākot studijas, sajutu koleģiālu attieksmi un atbalstu gan no akadēmiskā personāla, gan arī no sava kursa doktorantiem. Atskatoties uz aizvadīto studiju gadu, atzinīgi novērtēju diskusijas ar pasniedzējiem un kursa doktorantiem, jo uzskatu, ka tieši diskusiju un viedokļu apmaiņā tiek gūtas nozīmīgākās atziņas, kas dažkārt kalpo par atspērienu virzībai uz priekšu – izraudzītā mērķa sasniegšanai.
Starp būtiskākajiem ieguvumiem studijās noteikti var minēt iespēju nodibināt jaunus kontaktus, vienlaikus gūstot pārliecību par savu stabilitāti un konkurētspēju darba tirgū, kas sevī ietver arī iespējas strādāt par vieslektoru bakalaura studiju programmā, kā arī pilnvērtīgāk pildīt savus pienākumus profesionālās darbības jomā. Pozitīvi vērtējama arī starptautiskajās konferencēs un semināros gūtā informācija un pieredze, kā arī iespēja to ietvarā pievērsties dažādu ar savu promocijas darba tēmu “Patērētāju tiesību aizsardzības problemātika izglītībā un tā risinājuma modernizācijas virzieni Latvijā” saistītu jautājumu izpētei.
Gribētu novēlēt veiksmi gan pasniedzējiem, gan visiem doktorantiem kopējā sadarbībā un neapstājoties iesākto darbu turpināt.”
Juris Zīvarts,
doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” 2. studiju gada doktorants


“Rīgas Stradiņa universitātes doktora studijas ir mana veiksmes biļete – kvalitatīvs studiju process ļauj apgūt ne tikai augstas pētniecības prasmes un zināšanas, bet ir stabils garants manai turpmākajai profesionālajai attīstībai un izaugsmei. Mana profesionālā darbība ir saistīta ar policijas darbinieku izglītošanu, un, nenoliedzami, intelektuālie meklējuma prieki, ko sniedz doktorantūras studijas, man palīdz radoši un profesionāli pievērsties policijas darbi­nieku apmācībai. Es apzinos, ka ceļš uz doktora grāda iegūšanu nav sprints, bet gan maratons, kas prasa daudz darba, laika un motivācijas. Tas ir pietiekami sarežģīts un grūts process. Radošs pētnieciskais darbs, augsti kvalificēti pasniedzēji un pretimnākoša administrācija, kāda ir Rīgas Stradiņa universitātē, ik dienu man ļauj ticēt, ka viss ir iespējams un sasniedzams. Turklāt Rīgas Stradiņa universitātes sniegtā iespēja pilnveidot pedagoģiskās iemaņas, piedaloties studiju procesā, docējot studiju kursus vai saņemot Eiropas grantus, kalpo kā papildu motivācija virzīties uz mērķi un uzrādīt augstus rezultātus.”
Kristīne Kuzņecova,
doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” 3. studiju gada doktorante


“Politikas zinātnes doktorantūrā darbs lekcijās un semināros ir virzīts uz promocijas darbu izstrādi. Ikvienam doktorantam ir iespēja runāt par jaunākajām zinātniskajām iestrādnēm savā pētniecības jomā. Doktorantūrā studējošie ir informēti ne vien par sava promo­cijas darba teorētisko ietvaru, bet arī labi pārzina kolēģu darbus. Lekcijas un teorētiskās nodarbības pilnībā atbilst doktorantūras līmenim, ieskatu savā pētniecisko jautājumu lokā sniedz ne vien vadošie Latvijas, bet arī ārzemju mācībspēki. Kontaktos ar doktorantūras vadību valda demokrātiska atmosfēra. Studiju process ir informatīvi piepildīts, bet ne pārsātināts, dodot iespēju katram veltīt laiku savas disertācijas izstrādei.”
Una Aleksandra Bērziņa,
doktora studiju programmas “Politikas zinātne” zinātniskā grāda pretendente


“Studijas Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programmā “Politikas zinātne” izvēlējos kā loģisku turpinājumu bakalaura un maģistra studijām, kas ļautu turpināt un padziļināt savas zināšanas par zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanu. Lai gan mana primārā akadēmiskā un zinātniskā interese ir saistīta ar starptautiskajām attiecībām un ārpolitiku, doktorantūras programma “Politikas zinātne” doktorantiem ļauj fokusēties arī uz šādu jomu izpēti. Šāds aspekts labi ilustrē programmas virzību uz politikas zinātni kā mainīgu sfēru un starpdisciplināriem pētījumiem kā labāko veidu šīs sfēras papildināšanai.
Atzinīgi ir vērtējama doktorantūras studiju organizācija un sadarbība ar programmas vadītāju, kas bija īpaši svarīgi, man uzsākot studijas tikko izveidotā programmā. Tieši doktorantu un programmas vadītājas sadarbības rezultātā ir uzlabojusies studiju darba organizācija un pieaugusi kvalitāte.
Kopumā vērtējot, doktorantūras programma “Politikas zinātne” ir devusi kvalitatīvu pienesumu, kas būs noderīgs tālākā zinātniskajā darbībā un akadēmiskajā darbā.”
Māris Cepurītis,
doktora studiju programmas “Politikas zinātne” zinātniskā grāda pretendents